Lectionary Calendar
Tuesday, April 23rd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 1:4

New American Standard Bible
Ephesians 1:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him. In love
NA26 – καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου, εἶναι (5750) ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ,
WH – καθως εξελεξατο (5668) ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου ειναι (5721) ημας αγιους και αμωμους κατενωπιον αυτου εν αγαπη
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܶܡ ܓ݁ܒ݂ܳܢ ܒ݁ܶܗ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܬ݁ܰܪܡܝܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܡܽܘܡ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ ܘܰܒ݂ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܶܡ ܪܰܫܡܰܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile