Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 3:14

New American Standard Version
Colossians 3:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Beyond all these things {put on} love, which is the perfect bond of unity.
NA26 – ἐπὶ πᾶσιν δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, ἐστιν (5748) σύνδεσμος τῆς τελειότητος.
WH – επι πασιν δε τουτοις την αγαπην ο εστιν (5719) συνδεσμος της τελειοτητος
PES – ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ ܚܙܳܩܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܡܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile