Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 2:8

New American Standard Version
Colossians 2:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – See to it that no one takes you captive through philosophy and empty deception, according to the tradition of men, according to the elementary principles of the world, rather than according to Christ.
NA26 – βλέπετε (5720) μή τις ὑμᾶς ἔσται (5704) συλαγωγῶν (5723) διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν·
WH – βλεπετε (5720) μη τις υμας εσται (5695) ο συλαγωγων (5723) δια της φιλοσοφιας και κενης απατης κατα την παραδοσιν των ανθρωπων κατα τα στοιχεια του κοσμου και ου κατα χριστον
PES – ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܚܰܠܶܨܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܦ݂ܺܝܠܳܣܳܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܛܳܥܝܽܘܬ݂ܳܐ ܣܪܺܝܩܬ݁ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܐܶܣܛܽܘܟ݁ܣܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile