Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 2:3

New American Standard Version
Colossians 2:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge.
NA26 – ἐν εἰσιν (5748) πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ γνώσεως ἀπόκρυφοι.
WH – εν ω εισιν (5719) παντες οι θησαυροι της σοφιας και γνωσεως αποκρυφοι
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܟ݁ܰܣܝܳܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܣܺܝܡܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܘܕ݂ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile