Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 2:2

New American Standard Version
Colossians 2:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – that their hearts may be encouraged, having been knit together in love, and {attaining} to all the wealth that comes from the full assurance of understanding, {resulting} in a true knowledge of God's mystery, {that is,} Christ {Himself,}
NA26 – ἵνα παρακληθῶσιν (5686) αἱ καρδίαι αὐτῶν, συμβιβασθέντες (5685) ἐν ἀγάπῃ καὶ εἰς πᾶν πλοῦτος τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως, εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ θεοῦ, Χριστοῦ,
WH – ινα παρακληθωσιν (5686) αι καρδιαι αυτων συμβιβασθεντες (5685) εν αγαπη και εις παν πλουτος της πληροφοριας της συνεσεως εις επιγνωσιν του μυστηριου του θεου χριστου
PES – ܕ݁ܢܶܬ݂ܒ݁ܰܝܽܐܘܢ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܢܶܬ݂ܩܰܪܒ݂ܽܘܢ ܒ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܠܟ݂ܽܠܶܗ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܦ݁ܝܳܣܳܐ ܘܰܠܣܽܘܟ݁ܳܠܳܐ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܶܗ ܕ݁ܐ݈ܪܳܙܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܘܕ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile