Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 2:15

New American Standard Version
Colossians 2:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When He had disarmed the rulers and authorities, He made a public display of them, having triumphed over them through Him.
NA26 – ἀπεκδυσάμενος (5666) τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας ἐδειγμάτισεν (5656) ἐν παρρησίᾳ, θριαμβεύσας (5660) αὐτοὺς ἐν αὐτῷ.
WH – απεκδυσαμενος (5666) τας αρχας και τας εξουσιας εδειγματισεν (5656) εν παρρησια θριαμβευσας (5660) αυτους εν αυτω
PES – ܘܒ݂ܰܫܠܳܚ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܦ݁ܰܪܣܺܝ ܠܰܐܪܟ݂ܰܘܣ ܘܰܠܫܰܠܺܝܛܳܢܶܐ ܘܰܐܒ݂ܗܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܓ݁ܰܠܝܳܐܝܺܬ݂ ܒ݁ܰܩܢܽܘܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile