Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 2:11

New American Standard Version
Colossians 2:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and in Him you were also circumcised with a circumcision made without hands, in the removal of the body of the flesh by the circumcision of Christ;
NA26 – ἐν καὶ περιετμήθητε (5681) περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ,
WH – εν ω και περιετμηθητε (5681) περιτομη αχειροποιητω εν τη απεκδυσει του σωματος της σαρκος εν τη περιτομη του χριστου
PES – ܘܒ݂ܶܗ ܐܶܬ݂ܓ݁ܙܰܪܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܺܝܢ ܒ݁ܰܫܠܳܚ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܕ݁ܰܚܛܳܗܶܐ ܒ݁ܰܓ݂ܙܽܘܪܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile