Lectionary Calendar
Wednesday, November 29th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 1:29

New American Standard Version
Colossians 1:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this purpose also I labor, striving according to His power, which mightily works within me.
NA26 – εἰς καὶ κοπιῶ (5719) ἀγωνιζόμενος (5740) κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ἐνεργουμένην (5734) ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει.
WH – εις ο και κοπιω (5719) αγωνιζομενος (5740) κατα την ενεργειαν αυτου την ενεργουμενην (5734) εν εμοι εν δυναμει
PES – ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܗ݈ܘ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܦ݂ ܥܳܡܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܰܫ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܰܡܥܰܕ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܠܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile