Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 1:25

New American Standard Version
Colossians 1:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Of {this church} I was made a minister according to the stewardship from God bestowed on me for your benefit, so that I might fully carry out the {preaching of} the word of God,
NA26 – ἧς ἐγενόμην (5633) ἐγὼ διάκονος κατὰ τὴν οἰκονομίαν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν (5685) μοι εἰς ὑμᾶς πληρῶσαι (5658) τὸν λόγον τοῦ θεοῦ,
WH – ης εγενομην (5633) εγω διακονος κατα την οικονομιαν του θεου την δοθεισαν (5685) μοι εις υμας πληρωσαι (5658) τον λογον του θεου
PES – ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܡܫܰܡܫܳܢܳܗ ܐܰܝܟ݂ ܡܕ݂ܰܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܺܝ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܫܰܡܠܶܐ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile