Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 1:23

New American Standard Version
Colossians 1:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – if indeed you continue in the faith firmly established and steadfast, and not moved away from the hope of the gospel that you have heard, which was proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, was made a minister.
NA26 – εἴ γε ἐπιμένετε (5719) τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι (5772) καὶ ἑδραῖοι καὶ μὴ μετακινούμενοι (5746) ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, (5656) τοῦ κηρυχθέντος (5685) ἐν πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ ἐγενόμην (5633) ἐγὼ Παῦλος διάκονος.
WH – ει γε επιμενετε (5719) τη πιστει τεθεμελιωμενοι (5772) και εδραιοι και μη μετακινουμενοι (5746) απο της ελπιδος του ευαγγελιου ου ηκουσατε (5656) του κηρυχθεντος (5685) εν παση κτισει τη υπο τον ουρανον ου εγενομην (5633) εγω παυλος διακονος
PES – ܐܶܢ ܬ݁ܩܰܘܽܘܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥܺܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܗܰܘ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܪܶܙ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܗܘܺܝܬ݂ ܡܫܰܡܫܳܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile