Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 9:6

New American Standard Version
Acts 9:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but get up and enter the city, and it will be told you what you must do."
NA26 – ἀλλὰ ἀνάστηθι (5628) καὶ εἴσελθε (5628) εἰς τὴν πόλιν, καὶ λαληθήσεταί (5701) σοι τί σε δεῖ (5904) ποιεῖν. (5721)
WH – αλλα αναστηθι (5628) και εισελθε (5628) εις την πολιν και λαληθησεται (5701) σοι ο τι σε δει (5719) ποιειν (5721)
PES – ܐܶܠܳܐ ܩܽܘܡ ܥܽܘܠ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܢܶܬ݂ܡܰܠܰܠ ܥܰܡܳܟ݂ ܥܰܠ ܡܳܐ ܕ݁ܘܳܠܶܐ ܠܳܟ݂ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile