Lectionary Calendar
Wednesday, November 29th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 9:30

New American Standard Version
Acts 9:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when the brethren learned {of it,} they brought him down to Caesarea and sent him away to Tarsus.
NA26 – ἐπιγνόντες (5631) δὲ οἱ ἀδελφοὶ κατήγαγον (5627) αὐτὸν εἰς Καισάρειαν καὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν εἰς Ταρσόν.
WH – επιγνοντες (5631) δε οι αδελφοι κατηγαγον (5627) αυτον εις [ καισαριαν | καισαρειαν ] και εξαπεστειλαν (5656) αυτον εις ταρσον
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܐܰܚܶܐ ܐܰܝܬ݁ܝܽܘܗ݈ܝ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܠܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܫܰܕ݁ܪܽܘܗ݈ܝ ܠܛܰܪܣܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile