Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 8:9

New American Standard Version
Acts 8:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now there was a man named Simon, who formerly was practicing magic in the city and astonishing the people of Samaria, claiming to be someone great;
NA26 – Ἀνὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων προϋπῆρχεν (5707) ἐν τῇ πόλει μαγεύων (5723) καὶ ἐξιστάνων τὸ ἔθνος τῆς Σαμαρείας, λέγων (5723) εἶναί (5750) τινα ἑαυτὸν μέγαν,
WH – ανηρ δε τις ονοματι σιμων προυπηρχεν (5707) εν τη πολει μαγευων (5723) και εξιστανων (5723) το εθνος της [ σαμαριας | σαμαρειας ] λεγων (5723) ειναι (5721) τινα εαυτον μεγαν
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܣܺܝܡܳܘܢ ܕ݁ܰܥܡܺܝܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܘܰܒ݂ܚܰܪܫܰܘܗ݈ܝ ܡܰܛܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕ݁ܫܳܡܪܳܝܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܘܪܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܘܳܐܡܰܪ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile