Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 8:6

New American Standard Version
Acts 8:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The crowds with one accord were giving attention to what was said by Philip, as they heard and saw the signs which he was performing.
NA26 – προσεῖχον (5707) δὲ οἱ ὄχλοι τοῖς λεγομένοις (5746) ὑπὸ τοῦ Φιλίππου ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἀκούειν (5721) αὐτοὺς καὶ βλέπειν (5721) τὰ σημεῖα ἐποίει· (5707)
WH – προσειχον (5707) δε οι οχλοι τοις λεγομενοις (5746) υπο του φιλιππου ομοθυμαδον εν τω ακουειν (5721) αυτους και βλεπειν (5721) τα σημεια α εποιει (5707)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܡܳܢ ܨܳܝܬ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܘܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܟ݂ܽܠ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܚܳܙܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile