Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 8:1

New American Standard Version
Acts 8:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Saul was in hearty agreement with putting him to death. And on that day a great persecution began against the church in Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles.
NA26 – Σαῦλος δὲ ἦν (5713) συνευδοκῶν (5723) τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ. Ἐγένετο (5633) δὲ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἐν Ἱεροσολύμοις· πάντες δὲ διεσπάρησαν (5681) κατὰ τὰς χώρας τῆς Ἰουδαίας καὶ Σαμαρείας πλὴν τῶν ἀποστόλων.
WH – σαυλος δε ην (5707) συνευδοκων (5723) τη αναιρεσει αυτου εγενετο (5633) δε εν εκεινη τη ημερα διωγμος μεγας επι την εκκλησιαν την εν ιεροσολυμοις παντες [ [δε] | δε ] διεσπαρησαν (5648) κατα τας χωρας της ιουδαιας και [ σαμαριας | σαμαρειας ] πλην των αποστολων
PES – ܫܳܐܘܳܠ ܕ݁ܶܝܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܰܡܫܰܘܬ݁ܰܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܩܶܛܠܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܪܕ݂ܽܘܦ݂ܝܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܶܐܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܰܪܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܩܽܘܪܝܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܘܳܐܦ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܫܳܡܪܳܝܶܐ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܫܠܺܝܚܶܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile