Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:54

New American Standard Version
Acts 7:54
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now when they heard this, they were cut to the quick, and they {began} gnashing their teeth at him.
NA26 – Ἀκούοντες (5723) δὲ ταῦτα διεπρίοντο (5712) ταῖς καρδίαις αὐτῶν καὶ ἔβρυχον (5707) τοὺς ὀδόντας ἐπ αὐτόν.
WH – ακουοντες (5723) δε ταυτα διεπριοντο (5712) ταις καρδιαις αυτων και εβρυχον (5707) τους οδοντας επ αυτον
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܗ݈ܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝܘ ܚܶܡܬ݁ܳܐ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܘܰܡܚܰܪܩܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܫܶܢܰܝܗܽܘܢ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile