Lectionary Calendar
Wednesday, November 29th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:49

New American Standard Version
Acts 7:49
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ' , ; ?' says the Lord, ' ?
NA26 – οὐρανός μοι θρόνος, δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου· ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ (5692) μοι, λέγει (5719) κύριος, τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς μου;
WH – ο ουρανος μοι θρονος [ και η | η δε ] γη υποποδιον των ποδων μου ποιον οικον οικοδομησετε (5692) μοι λεγει (5719) κυριος η τις τοπος της καταπαυσεως μου
PES – ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܟ݁ܽܘܪܣܰܝ ܘܰܐܪܥܳܐ ܟ݁ܽܘܒ݂ܫܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܝ ܐܰܝܢܰܘ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܒ݂ܢܽܘܢ ܠܺܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܘ ܐܰܝܢܰܘ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܢܝܳܚܬ݁ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile