Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:46

New American Standard Version
Acts 7:46
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""{David} found favor in God's sight, and asked that he might find a dwelling place for the God of Jacob.
NA26 – ὃς εὗρεν (5627) χάριν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ᾐτήσατο (5668) εὑρεῖν (5629) σκήνωμα τῷ οἴκῳ Ἰακώβ.
WH – ος ευρεν (5627) χαριν ενωπιον του θεου και ητησατο (5668) ευρειν (5629) σκηνωμα τω [ θεω | οικω ] ιακωβ
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܫܟ݁ܰܚ ܪܰܚܡܶܐ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܫܐܶܠ ܕ݁ܢܶܫܟ݁ܰܚ ܡܰܫܟ݁ܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܶܗ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile