Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:14

New American Standard Version
Acts 7:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Then Joseph sent {word} and invited Jacob his father and all his relatives to come to him, seventy-five persons {in all.}
NA26 – ἀποστείλας (5660) δὲ Ἰωσὴφ μετεκαλέσατο (5668) Ἰακὼβ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν ἐν ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πέντε,
WH – αποστειλας (5660) δε ιωσηφ μετεκαλεσατο (5668) ιακωβ τον πατερα αυτου και πασαν την συγγενειαν εν ψυχαις εβδομηκοντα πεντε
PES – ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܘܰܐܝܬ݁ܝܶܗ ܠܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܰܠܟ݂ܽܠܶܗ ܛܽܘܗܡܶܗ ܘܗܳܘܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܫܰܒ݂ܥܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܢܰܦ݂ܫܳܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile