Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:10

New American Standard Version
Acts 7:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and rescued him from all his afflictions, and granted him favor and wisdom in the sight of Pharaoh, king of Egypt, and he made him governor over Egypt and all his household.
NA26 – καὶ ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν (5656) αὐτῷ χάριν καὶ σοφίαν ἐναντίον Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου, καὶ κατέστησεν (5656) αὐτὸν ἡγούμενον (5740) ἐπ Αἴγυπτον καὶ ἐφ ὅλον τὸν οἶκον αὐτοῦ.
WH – και εξειλατο (5668) αυτον εκ πασων των θλιψεων αυτου και εδωκεν (5656) αυτω χαριν και σοφιαν εναντιον φαραω βασιλεως αιγυπτου και κατεστησεν (5656) αυτον ηγουμενον (5740) επ αιγυπτον και [ | [εφ] ] ολον τον οικον αυτου
PES – ܘܦ݂ܰܪܩܶܗ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܽܘܠܨܳܢܰܘܗ݈ܝ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܶܗ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܦ݁ܶܪܥܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܪܺܫܳܐ ܥܰܠ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܥܰܠ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܟ݁ܽܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile