Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 6:7

New American Standard Version
Acts 6:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The word of God kept on spreading; and the number of the disciples continued to increase greatly in Jerusalem, and a great many of the priests were becoming obedient to the faith.
NA26 – Καὶ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν, καὶ ἐπληθύνετο (5712) ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Ἰερουσαλὴμ σφόδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπήκουον (5707) τῇ πίστει.
WH – και ο λογος του θεου ηυξανεν (5707) και επληθυνετο (5712) ο αριθμος των μαθητων εν ιερουσαλημ σφοδρα πολυς τε οχλος των ιερεων υπηκουον (5707) τη πιστει
PES – ܘܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܪܳܒ݂ܝܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܘܣܳܓ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܛܳܒ݂ ܘܥܰܡܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܡܶܫܬ݁ܡܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile