Lectionary Calendar
Tuesday, February 20th, 2024
the First Week of Lent
There are 40 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 5:33

New American Standard Bible
Acts 5:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when they heard this, they were cut to the quick and intended to kill them.
NA26 – Οἱ δὲ ἀκούσαντες (5660) διεπρίοντο (5712) καὶ ἐβούλοντο (5711) ἀνελεῖν (5629) αὐτούς.
WH – οι δε ακουσαντες (5660) διεπριοντο (5712) και εβουλοντο (5711) ανελειν (5629) αυτους
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܗ݈ܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠܶܐ ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܘܙܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܘܡܶܬ݂ܚܰܫܒ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܡܶܩܛܰܠ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile