Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 5:24

New American Standard Version
Acts 5:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now when the captain of the temple {guard} and the chief priests heard these words, they were greatly perplexed about them as to what would come of this.
NA26 – ὡς δὲ ἤκουσαν (5656) τοὺς λόγους τούτους τε στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, διηπόρουν (5707) περὶ αὐτῶν τί ἂν γένοιτο (5636) τοῦτο.
WH – ως δε ηκουσαν (5656) τους λογους τουτους ο τε στρατηγος του ιερου και οι αρχιερεις διηπορουν (5707) περι αυτων τι αν γενοιτο (5636) τουτο
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠܶܐ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܰܐܪܟ݂ܽܘܢܶܐ ܕ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܬ݁ܰܘܺܝܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܡܶܬ݂ܚܰܫܒ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܡܳܢܳܐ ܗ݈ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile