Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 5:17

New American Standard Version
Acts 5:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the high priest rose up, along with all his associates (that is the sect of the Sadducees), and they were filled with jealousy.
NA26 – Ἀναστὰς (5631) δὲ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ, οὖσα (5752) αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων, ἐπλήσθησαν (5681) ζήλου
WH – αναστας (5631) δε ο αρχιερευς και παντες οι συν αυτω η ουσα (5723) αιρεσις των σαδδουκαιων επλησθησαν (5681) ζηλου
PES – ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝ ܗ݈ܘܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܙܰܕ݁ܽܘܩܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile