Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 5:12

New American Standard Version
Acts 5:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – At the hands of the apostles many signs and wonders were taking place among the people; and they were all with one accord in Solomon's portico.
NA26 – Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο (5711) σημεῖα καὶ τέρατα πολλὰ ἐν τῷ λαῷ· καὶ ἦσαν (5713) ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ Στοᾷ Σολομῶντος.
WH – δια δε των χειρων των αποστολων εγινετο (5711) σημεια και τερατα πολλα εν τω λαω και ησαν (5707) ομοθυμαδον [ παντες | απαντες ] εν τη στοα σολομωντος
PES – ܘܗܳܘܝܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܫܠܺܝܚܶܐ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܓ݂ܒ݂ܰܪܘܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܒ݁ܥܰܡܳܐ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܟ݁ܢܺܝܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܒ݁ܶܐܣܛܘܳܐ ܕ݁ܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile