Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 3:5

New American Standard Version
Acts 3:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he {began} to give them his attention, expecting to receive something from them.
NA26 – δὲ ἐπεῖχεν (5707) αὐτοῖς προσδοκῶν (5723) τι παρ αὐτῶν λαβεῖν. (5629)
WH – ο δε επειχεν (5707) αυτοις προσδοκων (5723) τι παρ αυτων λαβειν (5629)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܚܳܪ ܒ݁ܗܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܣܳܒ݂ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܶܣܰܒ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile