Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 3:2,11

New American Standard Version
Acts 3:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And a man who had been lame from his mother's womb was being carried along, whom they used to set down every day at the gate of the temple which is called Beautiful, in order to beg alms of those who were entering the temple.
NA26 – καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων (5723) ἐβαστάζετο, (5712) ὃν ἐτίθουν (5707) καθ ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην (5746) Ὡραίαν τοῦ αἰτεῖν (5721) ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων (5740) εἰς τὸ ἱερόν·
WH – και τις ανηρ χωλος εκ κοιλιας μητρος αυτου υπαρχων (5723) εβασταζετο (5712) ον ετιθουν (5707) καθ ημεραν προς την θυραν του ιερου την λεγομενην (5746) ωραιαν του αιτειν (5721) ελεημοσυνην παρα των εισπορευομενων (5740) εις το ιερον
PES – ܘܗܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܚܓ݂ܺܝܪܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܟ݁ܪܶܣ ܐܶܡܶܗ ܫܩܺܝܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܥܳܕ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܰܝܬ݁ܶܝܢ ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܠܶܗ ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܫܳܐܶܠ ܙܶܕ݂ܩܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 3:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – While he was clinging to Peter and John, all the people ran together to them at the so-called portico of Solomon, full of amazement.
NA26 – Κρατοῦντος (5723) δὲ αὐτοῦ τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰωάννην συνέδραμεν (5627) πᾶς λαὸς πρὸς αὐτοὺς ἐπὶ τῇ στοᾷ τῇ καλουμένῃ (5746) Σολομῶντος ἔκθαμβοι.
WH – κρατουντος (5723) δε αυτου τον πετρον και τον ιωαννην συνεδραμεν (5627) πας ο λαος προς αυτους επι τη στοα τη καλουμενη (5746) σολομωντος εκθαμβοι
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܗܘܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܪܗܶܛ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܬ݁ܰܗܺܝܪ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܶܐܣܛܘܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܕ݁ܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile