Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 3:14

New American Standard Version
Acts 3:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But you disowned the Holy and Righteous One and asked for a murderer to be granted to you,
NA26 – ὑμεῖς δὲ τὸν ἅγιον καὶ δίκαιον ἠρνήσασθε, (5662) καὶ ᾐτήσασθε (5668) ἄνδρα φονέα χαρισθῆναι (5683) ὑμῖν,
WH – υμεις δε τον αγιον και δικαιον ηρνησασθε (5662) και ητησασθε (5668) ανδρα φονεα χαρισθηναι (5683) υμιν
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܘܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܟ݁ܦ݂ܰܪܬ݁ܽܘܢ ܘܫܶܐܠܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile