Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 3:13

New American Standard Bible
Acts 3:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The God of Abraham, Isaac and Jacob, the God of our fathers, has glorified His servant Jesus, {the one} whom you delivered and disowned in the presence of Pilate, when he had decided to release Him.
NA26 – θεὸς Ἀβραὰμ καὶ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ θεὸς Ἰακώβ, θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, ἐδόξασεν τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν, ὃν ὑμεῖς μὲν παρεδώκατε (5656) καὶ ἠρνήσασθε (5662) κατὰ πρόσωπον Πιλάτου, κρίναντος (5660) ἐκείνου ἀπολύειν· (5721)
WH – ο θεος αβρααμ και [ ισαακ και | [ο θεος] ισαακ και [ο θεος] ] ιακωβ ο θεος των πατερων ημων εδοξασεν (5656) τον παιδα αυτου ιησουν ον υμεις μεν παρεδωκατε (5656) και ηρνησασθε (5662) κατα προσωπον πιλατου κριναντος (5660) εκεινου απολυειν (5721)
PES – ܐܰܠܳܗܶܗ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܕ݂ܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܕ݂ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ ܫܰܒ݁ܰܚ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܫܠܶܡܬ݁ܽܘܢ ܘܰܟ݂ܦ݂ܰܪܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܦ݁ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܦ݂ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܽܘ ܙܰܕ݁ܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܫܪܶܝܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile