Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:45

New American Standard Version
Acts 2:45
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they {began} selling their property and possessions and were sharing them with all, as anyone might have need.
NA26 – καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον (5707) καὶ διεμέριζον (5707) αὐτὰ πᾶσιν καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν· (5707)
WH – και τα κτηματα και τας υπαρξεις επιπρασκον (5707) και διεμεριζον (5707) αυτα πασιν καθοτι αν τις χρειαν ειχεν (5707)
PES – ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܡܙܰܒ݁ܢܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܘܰܡܦ݂ܰܠܓ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܣܢܺܝܩ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile