Lectionary Calendar
Wednesday, February 28th, 2024
the Second Week of Lent
There are 32 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:37

New American Standard Bible
Acts 2:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now when they heard {this,} they were pierced to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, ""Brethren, what shall we do?"
NA26 – Ἀκούσαντες (5660) δὲ κατενύγησαν (5648) τὴν καρδίαν, εἶπόν (5627) τε πρὸς τὸν Πέτρον καὶ τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους, Τί ποιήσωμεν, (5661) ἄνδρες ἀδελφοί;
WH – ακουσαντες (5660) δε κατενυγησαν (5648) την καρδιαν [ | ] τε προς τον πετρον και τους λοιπους αποστολους τι ποιησωμεν (5661) ανδρες αδελφοι
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬ݂ܓ݁ܢܰܚܘ ܒ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܠܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܶܐ ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܐܰܚܰܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile