Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:22

New American Standard Version
Acts 2:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Men of Israel, listen to these words: Jesus the Nazarene, a man attested to you by God with miracles and wonders and signs which God performed through Him in your midst, just as you yourselves know--
NA26 – Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, ἀκούσατε (5657) τοὺς λόγους τούτους· Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον, ἄνδρα ἀποδεδειγμένον (5772) ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς ὑμᾶς δυνάμεσι καὶ τέρασι καὶ σημείοις οἷς ἐποίησεν (5656) δι αὐτοῦ θεὸς ἐν μέσῳ ὑμῶν, καθὼς αὐτοὶ οἴδατε, (5758)
WH – ανδρες ισραηλιται ακουσατε (5657) τους λογους τουτους ιησουν τον ναζωραιον ανδρα αποδεδειγμενον (5772) απο του θεου εις υμας δυναμεσιν και τερασιν και σημειοις οις εποιησεν (5656) δι αυτου ο θεος εν μεσω υμων καθως αυτοι οιδατε (5758)
PES – ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܒ݁ܢܰܝ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܫܡܰܥܘ ܡܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܚܰܝܠܶܐ ܘܒ݂ܳܐܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܰܓ݂ܒ݂ܰܪܘܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile