Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:18

New American Standard Version
Acts 2:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – , , I And they shall prophesy.
NA26 – καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ (5692) ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου, καὶ προφητεύσουσιν. (5692)
WH – και γε επι τους δουλους μου και επι τας δουλας μου εν ταις ημεραις εκειναις εκχεω (5692) απο του πνευματος μου και προφητευσουσιν (5692)
PES – ܘܥܰܠ ܥܰܒ݂ܕ݁ܰܝ ܘܥܰܠ ܐܰܡܗܳܬ݂ܝ ܐܶܫܽܘܕ݂ ܪܽܘܚܝ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܘܢܶܬ݂ܢܰܒ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile