Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:14

New American Standard Version
Acts 2:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Peter, taking his stand with the eleven, raised his voice and declared to them: ""Men of Judea and all you who live in Jerusalem, let this be known to you and give heed to my words.
NA26 – Σταθεὶς (5685) δὲ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρεν (5656) τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς, Ἄνδρες Ἰουδαῖοι καὶ οἱ κατοικοῦντες (5723) Ἰερουσαλὴμ πάντες, τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω (5749) καὶ ἐνωτίσασθε (5663) τὰ ῥήματά μου.
WH – σταθεις (5685) δε ο πετρος συν τοις ενδεκα επηρεν (5656) την φωνην αυτου και απεφθεγξατο (5662) αυτοις ανδρες ιουδαιοι και οι κατοικουντες (5723) ιερουσαλημ παντες τουτο υμιν γνωστον εστω (5720) και ενωτισασθε (5663) τα ρηματα μου
PES – ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܩܳܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܰܥܣܰܪ ܫܠܺܝܚܺܝܢ ܘܰܐܪܺܝܡ ܩܳܠܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܗܳܕ݂ܶܐ ܬ݁ܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܨܽܘܬ݂ܘ ܡܶܠܰܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile