Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:1

New American Standard Version
Acts 2:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When the day of Pentecost had come, they were all together in one place.
NA26 – Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι (5745) τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν (5713) πάντες ὁμοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό.
WH – και εν τω συμπληρουσθαι (5745) την ημεραν της πεντηκοστης ησαν (5707) παντες ομου επι το αυτο
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܡܰܠܺܝܘ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݁ܶܢܛܺܩܳܘܣܛܺܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܢܺܝܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile