Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 28:28

New American Standard Version
Acts 28:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Therefore let it be known to you that this salvation of God has been sent to the Gentiles; they will also listen."
NA26 – γνωστὸν οὖν ἔστω (5749) ὑμῖν ὅτι τοῖς ἔθνεσιν ἀπεστάλη (5648) τοῦτο τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ· αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται. (5695)
WH – γνωστον ουν [ υμιν εστω (5720) | εστω (5720) υμιν ] οτι τοις εθνεσιν απεσταλη (5648) τουτο το σωτηριον του θεου αυτοι και ακουσονται (5695)
PES – ܬ݁ܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܠܥܰܡ݈ܡܶܐ ܗ݈ܘ ܐܶܫܬ݁ܰܕ݁ܰܪ ܗܳܢܳܐ ܦ݁ܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܦ݂ ܫܳܡܥܺܝܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile