Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 28:20

New American Standard Version
Acts 28:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For this reason, therefore, I requested to see you and to speak with you, for I am wearing this chain for the sake of the hope of Israel."
NA26 – διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν παρεκάλεσα (5656) ὑμᾶς ἰδεῖν (5629) καὶ προσλαλῆσαι, (5658) ἕνεκεν γὰρ τῆς ἐλπίδος τοῦ Ἰσραὴλ τὴν ἅλυσιν ταύτην περίκειμαι. (5736)
WH – δια ταυτην ουν την αιτιαν παρεκαλεσα (5656) υμας ιδειν (5629) και προσλαλησαι (5658) [ εινεκεν | ενεκεν ] γαρ της ελπιδος του ισραηλ την αλυσιν ταυτην περικειμαι (5736)
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܥܺܝܬ݂ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܺܐܬ݂ܽܘܢ ܘܶܐܚܙܶܝܟ݂ܽܘܢ ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܐܰܣܺܝܪ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܫܺܫܰܠܬ݁ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile