Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 27:9

New American Standard Version
Acts 27:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When considerable time had passed and the voyage was now dangerous, since even the fast was already over, Paul {began} to admonish them,
NA26 – Ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου (5637) καὶ ὄντος (5752) ἤδη ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοὸς διὰ τὸ καὶ τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι, (5755) παρῄνει (5707) Παῦλος
WH – ικανου δε χρονου διαγενομενου (5637) και οντος (5723) ηδη επισφαλους του πλοος δια το και την νηστειαν ηδη παρεληλυθεναι (5755) παρηνει (5707) ο παυλος
PES – ܘܰܗܘܰܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܪ ܐܳܦ݂ ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܨܰܘܡܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܩܶܢܛܳܐ ܕ݁ܢܶܪܕ݁ܶܐ ܐ݈ܢܳܫ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܘܡܳܠܶܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile