Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 27:32

New American Standard Version
Acts 27:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the soldiers cut away the ropes of the {ship's} boat and let it fall away.
NA26 – τότε ἀπέκοψαν (5656) οἱ στρατιῶται τὰ σχοινία τῆς σκάφης καὶ εἴασαν (5656) αὐτὴν ἐκπεσεῖν. (5629)
WH – τοτε απεκοψαν (5656) οι στρατιωται τα σχοινια της σκαφης και ειασαν (5656) αυτην εκπεσειν (5629)
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܣܰܩܘ ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܳܘܛܶܐ ܠܚܰܒ݂ܠܶܝܗ ܕ݁ܩܰܪܩܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܐܶܠܦ݂ܳܐ ܘܫܰܒ݂ܩܽܘܗ ܛܳܥܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile