Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 27:24

New American Standard Version
Acts 27:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying, 'Do not be afraid, Paul; you must stand before Caesar; and behold, God has granted you all those who are sailing with you.'
NA26 – λέγων, (5723) Μὴ φοβοῦ, (5737) Παῦλε· Καίσαρί σε δεῖ (5904) παραστῆναι, (5629) καὶ ἰδοὺ (5628) κεχάρισταί (5766) σοι θεὸς πάντας τοὺς πλέοντας (5723) μετὰ σοῦ.
WH – λεγων (5723) μη φοβου (5737) παυλε καισαρι σε δει (5719) παραστηναι (5629) και ιδου (5640) κεχαρισται (5766) σοι ο θεος παντας τους πλεοντας (5723) μετα σου
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܰܠ ܦ݁ܰܘܠܶܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܠܳܟ݂ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕ݂ܳܡ ܩܶܣܰܪ ܘܗܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܳܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܠܟ݂ܽܠ ܕ݁ܪܳܕ݂ܶܝܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܀
Lexical Parser: