Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 26:24

New American Standard Version
Acts 26:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – While {Paul} was saying this in his defense, Festus *said in a loud voice, ""Paul, you are out of your mind! {Your} great learning is driving you mad."
NA26 – Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἀπολογουμένου (5740) Φῆστος μεγάλῃ τῇ φωνῇ φησιν, (5748) Μαίνῃ, (5736) Παῦλε· τὰ πολλά σε γράμματα εἰς μανίαν περιτρέπει. (5719)
WH – ταυτα δε αυτου απολογουμενου (5740) ο φηστος μεγαλη τη φωνη φησιν (5719) μαινη (5736) παυλε τα πολλα σε γραμματα εις μανιαν περιτρεπει (5719)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܳܦ݂ܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܪܽܘܚܳܐ ܩܥܳܐ ܦ݁ܺܗ݈ܣܛܳܘܣ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܫܢܰܝܬ݁ ܠܳܟ݂ ܦ݁ܰܘܠܶܐ ܣܶܦ݂ܪܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܫܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile