Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 26:10

New American Standard Version
Acts 26:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And this is just what I did in Jerusalem; not only did I lock up many of the saints in prisons, having received authority from the chief priests, but also when they were being put to death I cast my vote against them.
NA26 – καὶ ἐποίησα (5656) ἐν Ἱεροσολύμοις, καὶ πολλούς τε τῶν ἁγίων ἐγὼ ἐν φυλακαῖς κατέκλεισα (5656) τὴν παρὰ τῶν ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών, (5631) ἀναιρουμένων (5746) τε αὐτῶν κατήνεγκα (5656) ψῆφον,
WH – ο και εποιησα (5656) εν ιεροσολυμοις και πολλους τε των αγιων εγω εν φυλακαις κατεκλεισα (5656) την παρα των αρχιερεων εξουσιαν λαβων (5631) αναιρουμενων (5746) τε αυτων κατηνεγκα (5656) ψηφον
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܥܶܒ݂ܕ݁ܶܬ݂ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܐܰܪܡܺܝܬ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܒ݁ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܩܰܛܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܦ݂ܶܬ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܚܰܝܶܒ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile