Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 25:6,10

New American Standard Version
Acts 25:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After he had spent not more than eight or ten days among them, he went down to Caesarea, and on the next day he took his seat on the tribunal and ordered Paul to be brought.
NA26 – Διατρίψας (5660) δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας οὐ πλείους ὀκτὼ δέκα, καταβὰς (5631) εἰς Καισάρειαν, τῇ ἐπαύριον καθίσας (5660) ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκέλευσεν (5656) τὸν Παῦλον ἀχθῆναι. (5683)
WH – διατριψας (5660) δε εν αυτοις ημερας ου πλειους οκτω η δεκα καταβας (5631) εις [ καισαριαν | καισαρειαν ] τη επαυριον καθισας (5660) επι του βηματος εκελευσεν (5656) τον παυλον αχθηναι (5683)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܬ݁ܡܳܢܝܳܐ ܐܰܘ ܥܶܣܪܳܐ ܢܚܶܬ݂ ܠܶܗ ܠܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܝܺܬ݂ܶܒ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܺܝܡ ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܕ݁ܢܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  
Acts 25:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Paul said, ""I am standing before Caesar's tribunal, where I ought to be tried. I have done no wrong to {the} Jews, as you also very well know.
NA26 – εἶπεν (5627) δὲ Παῦλος, Ἐπὶ τοῦ βήματος Καίσαρός ἑστώς (5761) εἰμι, (5748) οὗ με δεῖ (5904) κρίνεσθαι. (5745) Ἰουδαίους οὐδὲν ἠδίκησα, ὡς καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις. (5719)
WH – ειπεν (5627) δε ο παυλος [ εστως (5761) επι του βηματος καισαρος | επι του βηματος καισαρος εστως (5761) ] ειμι (5719) ου με δει (5719) κρινεσθαι (5745) ιουδαιους ουδεν [ ηδικηκα (5758) | ηδικησα (5656) ] ως και συ καλλιον επιγινωσκεις (5719)
PES – ܥܢܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܶܐܡܰܪ ܥܰܠ ܒ݁ܺܝܡ ܕ݁ܩܶܣܰܪ ܩܳܐܶܡ ܐ݈ܢܳܐ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܗܽܘ ܙܳܕ݂ܶܩ ܠܺܝ ܠܡܶܬ݁ܕ݂ܳܢܽܘ ܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܚܛܺܝܬ݂ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile