Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 25:26

New American Standard Bible
Acts 25:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Yet I have nothing definite about him to write to my lord. Therefore I have brought him before you {all} and especially before you, King Agrippa, so that after the investigation has taken place, I may have something to write.
NA26 – περὶ οὗ ἀσφαλές τι γράψαι (5658) τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχω· (5719) διὸ προήγαγον (5627) αὐτὸν ἐφ ὑμῶν καὶ μάλιστα ἐπὶ σοῦ, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ὅπως τῆς ἀνακρίσεως γενομένης (5637) σχῶ (5632) τί γράψω· (5661)
WH – περι ου ασφαλες τι γραψαι (5658) τω κυριω ουκ εχω (5719) διο προηγαγον (5627) αυτον εφ υμων και μαλιστα επι σου βασιλευ αγριππα οπως της ανακρισεως γενομενης (5637) σχω (5632) τι γραψω (5661)
PES – ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܶܟ݂ܬ݁ܽܘܒ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܠܩܶܣܰܪ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܨܒ݂ܺܝܬ݂ ܠܡܰܝܬ݁ܳܝܽܘܬ݂ܶܗ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܐܰܓ݂ܪܺܦ݁ܶܐ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܐܰܠ ܕ݁ܺܝܢܶܗ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܡܳܢܳܐ ܐܶܟ݂ܬ݁ܽܘܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile