Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 25:22

New American Standard Version
Acts 25:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then Agrippa {said} to Festus, ""I also would like to hear the man myself." ""Tomorrow," he *said, ""you shall hear him."
NA26 – Ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν Φῆστον, Ἐβουλόμην (5711) καὶ αὐτὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀκοῦσαι. (5658) Αὔριον, φησίν, (5748) ἀκούσῃ (5695) αὐτοῦ.
WH – αγριππας δε προς τον φηστον εβουλομην (5711) και αυτος του ανθρωπου ακουσαι (5658) αυριον φησιν (5719) ακουση (5695) αυτου
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܓ݂ܪܺܦ݁ܰܘܣ ܨܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܕ݁ܶܐܫܡܥܺܝܘܗ݈ܝ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܦ݂ܺܗ݈ܣܛܳܘܣ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܠܰܡܚܳܪ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile