Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 25:20

New American Standard Version
Acts 25:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Being at a loss how to investigate such matters, I asked whether he was willing to go to Jerusalem and there stand trial on these matters.
NA26 – ἀπορούμενος (5734) δὲ ἐγὼ τὴν περὶ τούτων ζήτησιν ἔλεγον (5707) εἰ βούλοιτο (5739) πορεύεσθαι (5738) εἰς Ἱεροσόλυμα κἀκεῖ κρίνεσθαι (5745) περὶ τούτων.
WH – απορουμενος (5734) δε εγω την περι τουτων ζητησιν ελεγον (5707) ει βουλοιτο (5739) πορευεσθαι (5738) εις ιεροσολυμα κακει κρινεσθαι (5745) περι τουτων
PES – ܘܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܥܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܕ݁ܶܐܢ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܬ݂ܺܐܙܰܠ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile