Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 25:17

New American Standard Version
Acts 25:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""So after they had assembled here, I did not delay, but on the next day took my seat on the tribunal and ordered the man to be brought before me.
NA26 – συνελθόντων (5631) οὖν αὐτῶν ἐνθάδε ἀναβολὴν μηδεμίαν ποιησάμενος (5671) τῇ ἑξῆς καθίσας (5660) ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκέλευσα (5656) ἀχθῆναι (5683) τὸν ἄνδρα·
WH – συνελθοντων (5631) ουν [ | [αυτων] ] ενθαδε αναβολην μηδεμιαν ποιησαμενος (5671) τη εξης καθισας (5660) επι του βηματος εκελευσα (5656) αχθηναι (5683) τον ανδρα
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܽܘܗܳܝܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܝܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܺܝܡ ܘܦ݂ܶܩܕ݁ܶܬ݂ ܕ݁ܢܰܝܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܠܺܝ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile