Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 25:11

New American Standard Version
Acts 25:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""If, then, I am a wrongdoer and have committed anything worthy of death, I do not refuse to die; but if none of those things is {true} of which these men accuse me, no one can hand me over to them. I appeal to Caesar."
NA26 – εἰ μὲν οὖν ἀδικῶ (5719) καὶ ἄξιον θανάτου πέπραχά (5758) τι, οὐ παραιτοῦμαι (5736) τὸ ἀποθανεῖν· (5629) εἰ δὲ οὐδέν ἐστιν (5748) ὧν οὗτοι κατηγοροῦσίν (5719) μου, οὐδείς με δύναται (5736) αὐτοῖς χαρίσασθαι· (5664) Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι. (5731)
WH – ει μεν ουν αδικω (5719) και αξιον θανατου πεπραχα (5758) τι ου παραιτουμαι (5736) το αποθανειν (5629) ει δε ουδεν εστιν (5719) ων ουτοι κατηγορουσιν (5719) μου ουδεις με δυναται (5736) αυτοις χαρισασθαι (5664) καισαρα επικαλουμαι (5731)
PES – ܘܶܐܢ ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܳܐ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܠܺܝ ܐܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܫܳܘܶܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܶܐܠ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܰܝܬ݁ ܡܶܕ݁ܶܡ ܨܶܐܕ݂ܰܝ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܩܰܛܪܓ݂ܺܝܢ ܠܺܝ ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܝܳܗܶܒ݂ ܠܺܝ ܠܗܽܘܢ ܡܰܘܗܒ݂ܰܬ݂ ܒ݁ܓ݂ܶܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܩܶܣܰܪ ܩܳܪܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile