Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 24:9

New American Standard Bible
Acts 24:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The Jews also joined in the attack, asserting that these things were so.
NA26 – συνεπέθεντο (5639) δὲ καὶ οἱ Ἰουδαῖοι φάσκοντες (5723) ταῦτα οὕτως ἔχειν. (5721)
WH – συνεπεθεντο (5639) δε και οι ιουδαιοι φασκοντες (5723) ταυτα ουτως εχειν (5721)
PES – ܐܰܪܺܝܒ݂ܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܐܳܦ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile