Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 24:5

New American Standard Version
Acts 24:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For we have found this man a real pest and a fellow who stirs up dissension among all the Jews throughout the world, and a ringleader of the sect of the Nazarenes.
NA26 – εὑρόντες (5631) γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμὸν καὶ κινοῦντα (5723) στάσεις πᾶσιν τοῖς Ἰουδαίοις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην πρωτοστάτην τε τῆς τῶν Ναζωραίων αἱρέσεως,
WH – ευροντες (5631) γαρ τον ανδρα τουτον λοιμον και κινουντα (5723) στασεις πασιν τοις ιουδαιοις τοις κατα την οικουμενην πρωτοστατην τε της των ναζωραιων αιρεσεως
PES – ܐܶܫܟ݁ܰܚܢ ܓ݁ܶܝܪ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܫܰܚܛܳܢܳܐ ܘܰܡܥܺܝܪ ܫܓ݂ܽܘܫܝܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ ܪܺܫܳܐ ܗ݈ܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܢܳܨܪܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile